• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

GÖNÜLDEN KALBE

İnternet Sitemize Hoş Geldiniz

DUA

DUA

İlâhi! Hamdini sözümüze sertaç ettik, zikrini kalbimize mîraç ettik, kitabını kendimize minhâç ettik, biz yoktuk sen var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümüzü bîkarâr ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik, hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik affına geldik.
Ey kâinatı yoktan var eden ve emrimize yâr eden ulu Allahım! Gönüllerdeki esrarı biliyor.?Ve nahnü egrabü ileyhi min hablil verîd?Biz size şah damarınızdan daha yakınız buyuruyorsun. Sen duyurmazsan biz duyamayız, Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz, Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz; sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize hep erdirdiklerini.
Sevdin Habibini kâinata sevdirdin, sevdin de hil?at-i risâleti giydirdin. Makam-ı İbrahimden makam-ı Mahmuda erdirdin. Serveri esfiya kıldın, Hatem-i enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Selâtu selam, tahiyyat-u ikram, her türlü ihtiram; Ona, Âline, Eshâbına ve Etbâına!
Elhamdü lillahi rabbil âlemin fermanındaki ezelden ebede kadar bütün olmuş ve olacak hamd-u senâlarla; Âlemlerin yegâne yaratıcısı, besleyip büyütücüsü olan Allah?ım! Rahman ve Rahim olan ismi şeriflerini anarak; Din gününün, ceza gününün, yegâne sahibi olduğuna inandık ve kâdir-i mutlak olduğuna güvendik, gazabından daha geniş rahmetinin altında toplandık ?üd?ûnî estecib lekum?Bana dua edin duanızı kabul edeyim buyurdun; İlâhi fermanına uyduk, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi semaya değil, saray-ı lâ mekânına, dergâh-ı bârıgâh-ı ehadiyyetine açtık, ellerimizi boş çevirip bizleri mahcup eyleme yarabbi!
Cenâb-ı vâcibül vücûd ve sâhibül keremi velcûd olan Allahımız! Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz, senin için namaz kılar, sana yalvarır, sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Bütün varlığımızla sana döndük, sana bağlandık, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine bıraktık, bütün işlerimizde senden yardım bekliyoruz lütfeyle yarabbi!
Ya ilahel âlemin.?Velegad kerremnâ benî âdem?buyurdun. Bu ilâhi hitaba mahzar olduk, bütün mahlûkatın içerisinde bizleri mükerrem kıldın, çeşitli nimetleri bizlere ihsan ettin. Zatına lâyık ameller edemedik, kulluğumuzda sayısız kusurlar işledik, ancak; rahmetine açılan kapının bu kapı olduğunu öğrendik, huzuruna bu sebeple niyaza geldik, bu kapıdan bizi boş döndürtme. ?
Radiyallahu anhum ve radû anh?Allah kendilerinden râzı olmuş, onlar da Allah?tan râzı olmuşlar diye iltifat-ı ilâhî ile taltif ettiğin güzîde kullarından eyle yarabbi!
Ol padişah-ı lem yezel, Ol lütfu çok, kendi güzel, uluların ulusu Allah?ım! Vermiş olduğun nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlık ve dirliğimizin bozulmasından sana sığınıyoruz, bütün kusur ve günahlarımızın çokluğuna bakmayarak hidayet yolunun pervanesi olduk, hidayetini diliyoruz boş çevirme lütfeyle yarabbi! ?
Ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn,kelâmınla bütün dalâlet ve isyandan sana sığınıyoruz, şaşırtma bizi doğruyu söylet, sapıtma bizi Hakka yönelt, neşeni duyur hakikati öğret. Min hâlin ilâ hâlin ehvâli âlemi tebdil eden yüce Rabbimiz; hâlimizi esfeli halden ahseni hâle tebdil eyle yarabbi!
Hakk sübhânehû teâlâ ve tegaddes Hazretleri! Şu anda senin medhu senan için kalem tutan eller, seni tesbih için ikrara gelen diller hürmetine, felekleri nûra, melekleri sürûra, âlemleri huzûra kavuşturan o mübârek velâdet-i Muhammed hürmetine, Kabe-i Muazzama, Ravza-i Mutahhara hürmetine, dergâh-ı izzetine uzanan, barıgâh-ı mecd-i azametine açılan mü’min eller hürmetine, aşkınla tutuşup yanan halis gönüller hürmetine, Allah Allah diyerek mübarek ismini anan sâfi diller hürmetine, gece gündüz gözyaşı akıtan âşıklar hürmetine; gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek nuruna, ruhumuzu coşturacak aşkına muhtacız, bütün ümmet-i Muhammed’e lütfeyle yarabbi!
Ey istediğini istediğine veren ve istediği vakit alma kudretine sahip olan yüce Allah’ım! Kiminin başına taç giydirir, kiminin başına taş düşürürsün. Mülk senindir, saltanat senindir. İstediğine verir istediğinden alırsın. İstediğini alçaltır istediğini yüceltirsin. Sen her şeye kâdirsin.Men amile minküm sûen bicehâletin, sümme tâbe min beğdihî ve esleha feinnehû ğafûrurrahîm. Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra tövbe ederse, şüphesiz Allah, bağışlayıcı ve esirgeyicidir;buyuruyorsun. bizleri iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında hemen pişman olup senden af dileyen seçkin kullarından eyle, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla, senin hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz ibadet ve taatde bulunma imkânı bahşeyle. Bizi Habîbin hürmetine yarattın, ten kafesimize can tuzumuzu kattın. Gönül odamıza iman nurunu yaktın. Bu imanla huzurunda toplandık kabulümüzü bekliyoruz ikram eyle yarabbi!
Ya ilâhel âlemin! Okumuş olduğumuz, ruhumuzun cilası, hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelamın Kur?an-ı Kerimi; iki cihan güneşi, başlarımızın tâcı, dertlerimizin ilacı, Habîbin Muhammed Mustafaya getirdiğimiz selâtü selamları, tekbirleri, tehlilleri, yapmış olduğumuz bütün hayır ve hasenâtı, bilcümle diğer ibadet ve taatlarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyle yarabbi! Hâsıl olan ücûr-u mesûbâtı; hâcâ-i kâinat, hülasa-i mevcudat, rasulissakaleyn, imamil harameyn, derdimizin dermanı, gönlümüzün sultanı, iki cihan güneşi; Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimizin; mübarek, mutahhar, aziz, latif, pak rûhu saadetlerine hediye eyledik vasıl eyle. İndi Rasûlillahda makbûliyyet ve mahbûbiyyet ihsan eyle yarabbi! Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)i, âmin diyen bu cemaat-i müsliminden hoşnut ve razı eyle, ve sâye-i şefaatini üzerimize sâyebân eyle, Firdevs-i âlâda ol Mustafayı pürvefâya ve sahib-i safâya komşu eyle. Ruhlarımızı rûh-u Muhammede âşina eyle. Âlemi dünyada ziyaretiyle, âlemi menamda gül cemalinin müşahedesiyle, cümlemize ve cümle ümmet-i Muhammed’e ikram eyle yarabbi!
Âli ezvâc-ı tahirat, eshab-ı güzin, ensar-u muhacirin, tâbiin, tebe-i tâbiin, eimme- i müctehidîn, hânedân-ı ehli beyt, rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmeîn hazerâtının ervâhı pak-i tayyibelerine hediyye eyledik vâsıl eyle yarabbi! Hâsseten bu merasimden hâsıl olan sevabı ilk peygamber Hz. Âdemden son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)e kadar gelip geçen bilcümle Peygamberân-ı izam ve Rusuli kiram aleyhimüsselâtu vesselam hazerâtının ervâhı pak-ı tayyibelerine hediye eyledik ikram eyle yarabbi! Hâsıl olan sevabı; müfessirîn, muhaddisîn, muhakkikîn, ulemâ-i âmilîn, kurrâ-i kâmilîn, meşâyih-i vâsilîn, sulehâ-i sâlihîn eğniyâ-i şâkirîn, fukarâ-i sâbirîn gurebâ-i müslimîn, hattâtîn, huffâz, tullâb ve Hz Kur’an-ı elden ele dilden dile, gönülden gönüle ulaştıran; Cemî-i hamele-i kur’an nevverallâhu teâlâ merâkidehum vecealel cennete mesvâhum ecmeîn efendilerimizin ervâh-ı pâk-ı tayyibelerine hediye eyledik, cümlesinin ruhlarını meclisimizden hissedâr eyle yarabbi!
Irak’ta, Filistin’de, Çeçenistan’da, Bosna Hersek’de, Keşmir’de, Afganistan’da ve daha dünyanın pek çok yerinde şehit olan kardeşlerimizin mübarek ruhlarına ve zülüm altında inleyen müslüman kardeşlerimizin ruhaniyetlerine hediyye eyledik vâsıl eyle yarabbi!
Zulüm altında inleyen bütün kardeşlerimizi muzaffer kıl, hürriyet ve istiklallerini lütfeyle yarabbi!
İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, nişanları iki taş iken hak ile yeksan olmuş, mübarek gün ve gecelerde bir fatiha okuyacak kimsesi kalmamış; minel meşârik ilel meğârib bütün ehli imanın ruhlarını taltif eyle yarabbi!
Hâsseten hâsıl olan sevabı bu merasime katılan kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarının da ruhlarına hediyye eyledik vâsıl eyle yarabbi!
Velhasıl şu ana kadar dâr-ı dünyadan dâr-ı ukbâya intikal eden, bilcümle sahib-i hayır ve hasenâtın ve kâffe-i ehli imanın da ruhlarına hediyye eyledik cümlesinin ruhlarını meclisimizden hissedâr eyle yarabbi!
Civarımızdaki mezarlıklarda medfun olan meyyit ve meyyitelerin cümlesinin ruhlarına hediye eyledik ikram eyle yarabbi!
Vatan, millet, Hakk ve hakikat için; canlarını feda edip kanlarını akıtarak bu cennet vatanı bizlere emanet bırakan bütün şehit ve gazilerimizin de ruhlarına hediye eyledik vâsıl eyle yarabbi!
Ve alelhusus işbu cemiyetimize sebep olan merhumun da ruhuna hediye eyledik vasıl eyle, biraz sonra girecek olduğu kabrinde Münker ve Nekir meleklerini ahseni sûrette tebdil eyle, şeytanı aleyhi lânenin mekrinden emin eyle. Soracakları soruları kolay, merhumun cevaplarını da teshîl-ü âsân eyle yarabbi! Merhumun sa’yini meşkûr, zenbini mağfur, amelini makbul, ukbâsını mâmur eyle. Âmâl-i sâlihasını kabrinde kendisine enis ve yoldaş eyle yarabbi!
Cümlesinin ve cümle geçmişlerimizin ruhlarını aziz eyle. kabirlerini pürnur, makamlarını cennet eyle, taksiratlarını affeyle, seyyiatlarını hasenata tebdil eyle, makamlarını âli eyle, Ruhlarını mele-i âlâda ferahnâk eyle. Duhûl-u evveliyâtınla cennât-ü âliyâtına idhâl eyle. Kabirlerini ravzatun min riyâzil cinân eyle, bağ-ı cinân sümbül-ü reyhan eyle, kabirlerini ziyaretgâh-ı melâike-i âsumân eyle, tecelligâh-ı rahmet-i Rahman eyle. Kabirlerini tevsîğ eyle, kabirlerini fe revhun ve reyhânun ve cennetü neîm eyle, ilâ yevmil kiyâm kabirlerinde istirahatlarını müzdâd eyle, kabirlerini hufretun min huferin nîrân olmaktan muhafaza eyle yarabbi! Ol settârul uyûb, ğaffâruzzünûb olan Cenabı Hayyul lâyemut olan Allahımız; içlerinde hasbel beşer kabir azabına dûçar olanlar varsa, vahdâniyyeti ilahiyyen, samadâniyyeti sübhâniyyen hürmetine kabir azaplarını def’u izâle eyle, afvü mağfiret eyle yarabbi.
Merhumun geride kalan evlâdü iyal, akraba-ü taallükatına sabrü cemil, ecrü cezil, ömrü taviller ve metanetler ihsan eyle, evlâdı mükerremlerini ulemâ-i amilin, sulehâ-i salihinden eyle yarabbi!
Bütün geçmişlerimiz ve onların hali ile halleneceğimiz zaman bizleri; Habibine ettiğin salât hürmetine, defter-i âmâlimizi canib-i yeminimizden atâ eyle, iyi amelleri mîzanda ağır gelenlerden eyle, alnımıza âsi damgası vurup, rezil-ü rüsvâ eyleme yarabbi!?Yevme tebyezzu vucûhun vetesveddü vucûh. bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin kara olacağı günde; yüzü ak, başı dik, amel defteri pâk olanlardan eyle.
Rabbenâ ahhirnâ ilâ ecelin garîp, nücib dâğveteke ne nettebiirrusül?Rabbimiz; bize yakın bir zamana kadar süre ver, Peygamberine tâbi olalım ve davetine icâbet edelim demek zorunda bırakma yarabbi! Güneşin etrafı kasıp kavurduğu, salih amelden başka hiçbir şeyin fayda vermediği, herkesin birbirinden kaçtığı?Yevme lâ zille illâ zill?bugün benim gölgemden başka gölge yoktur buyrulacak mahşer gününde; hakında ?Levlâke levlâke lemâ halektul eflâk?Sen olmasaydın yâ Muhammet bu âlemleri yaratmazdım ve şanında ise ?Vemâ erselnâke illâ rahmetel lil âlemîn?buyrulan; halen Medine-i Münevverede hayat-ı maneviyye ile hayy olan Peygamber Efendimizin liva-i hamd ismiyle müsemmâ sancağı altında gölgelenenlerden eyle yarabbi! Mahşer günü bütün peygamberler nefsi nefsi diye çağrıştıkları; ol bülbülü bağ-i belâğat, ol muhsinu fazl-i seâdet, Sultânül Enbiyâ, Şefi-i rûzi cezâ, Muhammedenil Mustafa; ümmetî ümmetî diye Cenab-ı Allahtan ümmetinin bağışlanmasını dilediği ol günde, Ebel Kâsım Hz. Peygamberin kevserinden içenlerden eyle, bizleri Seyyid-i kâinat, şefi?ul ûsat, fî yevmil arasât, Hz. Muhammedenil Mustafa?nın şefaat-ı uzmâsına dâhil olan kullarından eyle, sırat köprüsünden?kel bergu hatıf? şimşek gibi geçen güzîde kullarından eyle yarabbi!?Ferikun fil cenneti ve ferikun fisseîr?onlardan bir kısmı cennette, bir kısmı da çılgın alevli cehennemdedir ilâhi fermanın gereği, nâr-u cahiminden âzad eyle. ?Selâmün aleyküm dıbtüm fedhulûhâ halidîn?Selam size olsun, dünyada da temizdiniz, şimdi de tertemizsiniz; haydi ebedi kalmak üzere buyurun girin buraya ilâhi hitabına mahzar olup cennetine dâhil olan ve cemal-i ilâhin ile müşerref olan kullarından eyle. ?Veleküm fîhâ mâ teştehî enfüseküm veleküm fîhâ mâ teddeûn.? Canınız neyi çekiyorsa, istediğiniz her şey sizindir diye iltifat ettiğin; Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir beşerin hatırına gelmeyen nimetler?inle müşerref olan?Ve dâhikâtün müstebşirân?cennetlik oldukları müjdelenen güzîde kullarından eyle yarabbi!
Ya erhamarrahimin! Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devâlar, borçlu kullarına edalar nasib eyle; nâhak yere mahpus olanları âzad, lütüf ve ihsanlarını müzdâd eyle, nâmurad olanları bermurad, naşâd olan ümmet-i Muhammedi kariben handan-ü şâdân eyle yarabbi. Din-i mübin-i islâmı, nusret-i ilahiyenle teyid ve beşeriyeti nuru iman ile tenvir eyle, millet ve memleketimizin saadet ve selametine, huzuruna, yücelmesine çaba sarfeden idarecilerimizi muvaffak eyle, karşılarına çıkan engelleri bertaraf eyle. Aziz milletimizin huzuruna ve birliğine kasteden bölücü ve yıkıcı cereyanlardan kutsal vatanımızı ve yüksek seciyeli milletimizi sen muhafaza eyle, vatanımıza ve güvenlik güçlerimize kasteden vatan hainlerini kahr-u perişan eyle yarabbi! Kâfirin küfründen, zalimin zulmünden, fasık?ın fıskından, hâsidin hasedinden, câirin cevrinden, münafığın şerrinden, hilebazların hile ve desiselerinden, düşmanlarımızın her türlü düşmanlıklarından, şeytanlarımızın şeytanlık ve iğvalarından cümlemizi hıfz-u emin eyle yarabbi!?Lâ yükellifullâhü nefsen illâ vüs?ahâ?Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez kânun-u ilâhin îcâbı; Altından kalkamayacağımız şeylerle bizleri mükellef eyleme, görünür görünmez, belâlardan, güç yetmez, tâkat yetişmez, akla hayâle gelmez bilcümle; âfât-ı semâviye, âfât-ı erâzıyye ve âfât-ı emrâzıyeden ve musibetlerden cümlemizi lütfunla kereminle muhafaza eyle, ehl-i islâmı daima aziz ve mensur, düşmanlarını zelil ve makhur eyle yarabbi!
Çirkâb-ı mâsivâdan kararan yüzlerimizi, harama bakan gözlerimizi, dünya sevgisi ile harap olan gönüllerimizi; envâr-ı Kur?an, tevhid-i Yezdan ile mamur, mahzun gönüllerimizi mesrur eyle, günahkâr olan ümmet-i Muhammedin kalplerini nur-u tevhid ile münevver nur-u Muhammed ile mutahhar eyle. Vücutlarımıza sıhhat ve afiyet, rızıklarımıza vüs?at, topraklarımıza bereket, ticaretimizi helal lokma ile izdâd eyle, ticaretimizi ticareten lentebûr sırrına mazhar eyle yarabbi!?Ücîbü değveteddâi izâ deân?Dua edenin duasını bana duâ ettiği anda işitir, ona karşılık veririm ilâhi iltifatınla taltif eyle, gönüllerimizde bulunan her türlü hayırlı murad ve dileklerimizi kereminle, ihsanınla lütfeyle, eyle. Her türlü müşkülâtımızı hall-ü âsân eyle, dünyada zelil, âhirette rezil eyleme, cümlemize son nefeste iman selâmeti nasip eyle, meccanen yarattığın gibi, meccanen cennetine dâhil eyle, neslimizden gelenleri, Dini İslam üzere sabit kıl ve sana layık kul, Habibine layık ümmet olmalarını, İslam için çalışan hayırlı haleflerden olmalarını nasip eyle, Kur?an ahlakıyla mütehallik eyle. Cümlemizi tevfikine refik eyle, din ve dünyamızı mâmur eyle, Hakkı Hak bilip Hakka koşanlardan, bâtılı bâtıl bilip batıldan kaçanlardan eyle, korktuğumuzdan emin, umduğumuza nail eyle, kimsesiz ve çaresiz bırakıp kapılardan baktırma, az verip el açtırma, çok verip de şımartma, dünyada mekansız ahirette imansız bırakma, âhir ve âkibetimizi hayreyle, meded-ü inayet lütfü hidayet nasip eyle. Cümlemizin kalbine İslam nûru, Kur?an hidayeti nakşeyle, bizleri Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür, dünya ve Ahiret mutluluğuna erdir, aynı ulvî dâva etrafında birleştir, aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendir, ihsanınla taçlandır, isimlerimizi şâkiler divanından silip saidler divanına yaz ve orada sabit kıl; iki cihanda affınla şâd eyle, nar'ından âzad eyle, lütfunla muamele eyle, taatine mahkum eyle, ihlas ile amel nasip eyle, nefsimize mahkum eyleme, halimize rahmeyle, Habibine bahşeyle, salihlere ilhak eyle, dininde dâim, yolunda kâim eyle, bezm-i lâhûtî ilâhîye nâil eyle. Âmin deyip gönülden bu duaya iştirak eden kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle, Din ve dünyalarını mâmur eyle, lütfu keremine ğark eyle, affinla tecelli setrinle teselli eyle. Bilâ suâlin velâ azabın dâhilicinân eyle yarabbi!
Ol halikul eşbâh ve kâbizul ervah olan Allah?ımız!?Küllü nefsin zâigatül mevt?Her nefis ölümü tadacaktır buyuruyorsun; ömürlerimiz tamam olup bütün azalarımız birbiriyle, elveda, elfirâk diye ağlaşıp vedalaştığı zaman; dilimiz tutulup çenemiz kapanmadan, son nefeste ölümün akılları baştan çıkaran acılarından bizleri muhafaza eyle, Cümlemize?Ellâ tehâfû velâ tahzenû ve ebşirû bilcennetilletî küntüm tûadûn?Korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin ilâhî hitabına muhatap olup, sekerât-ı mevtimizi âsân ederek, gözlerimiz cenneti âlâ ve cemâli Mustafâya nâzır-u hayrân, sağımızda Kur?an, göğsümüzde iman, fikrimizde havf-ı Yezdân; Ol kelime-i tayyibe-i münciyye-i mübareke ki buyurun: (Kelime-i şehâdet) diyerek, sâlih bir amel, kâmil bir iman, aziz bir ruh ile huzuruna gelmeyi nasib-ü müyesser eyle yarabbi! Ya ilâhel âlemin! Yapmakta olduğumuz âcizane fakat hâlisâne ve sâdıkâne duamızı, kabul olunan dualara ilhak eyle, ?Fetekabbelehâ rabbuhâ bikabûlin hasenin?ayet-i kerimesinin sırrına mazhar eyle. Âmin! Âmin! Bihurmeti seyyidil mürselîn, vel hamdülillâhi rabbil âlemin! Lillâhi Teâlel Fatiha! Derleyen: Fikret UÇAR İmam- Hatip


Yorumlar - Yorum Yaz
ZİYARETÇİ BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret77797
SEÇME YAZILAR